Skip to content

Общи условия и Политика за обработване и защита на личните данни

Условия за ползване на https://iskamusmivka.com

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените по–долу Условия за ползване.


Кой управлява този сайт ?

Този уебсайт се управлява от АИППМПДМ Искам Усмивка д-р Генчев ЕООД, ЕИК 206591900, със седалище и адрес на управление: гр. София, Юнак 9 и адрес на дейност ул. Кюстендил 29, ет1, ап2, представлявано от управителя Александър Генчев Иванов, електронен адрес: info@iskamusmivka.com.


Общи условия

Осъществявайки достъп до сайта на Искам Усмивка https://iskamusmivka.com, наричан по-долу „Уебсайт“ или „Сайт”, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на Сайта и че сте запознат с настоящите Условия за ползване и се задължавате да ги спазвате. В този смисъл, използвайки възможностите на Сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не ползвайте Уебсайта.

Разположената на Сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването на информацията, разположена на този Сайт, са изцяло за сметка на извършилите тези действия лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на Сайта, са базирани на външни източници.

Ето защо, информацията на този Сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. “Искам Усмивка” не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този Сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

“Искам Усмивка” си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в Сайта.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Защита на авторското право върху материалите, публикувани на Сайта

Цялото съдържание на този Сайт е предмет на авторското право на “Искам Усмивка”. Всеки потребител на Сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този Сайт без предварително писмено разрешение на “Искам Усмивка”.


Информация за възможностите, които Ви дава Сайтът

Съгласявайки се с Условията за ползване, чрез Сайтът на “Искам Усмивка”, Вие имате възможност да запишете час за консултация и лечение при специалистите в “Искам Усмивка”. Може да го направите по телефон +359 877 702 023 или по следния начин:

Избор в секция “Контакти” на Сайта на интернет адрес:
https://iskamusmivka.com/kontakti
За записване на час по този начин, Вие трябва да попълните данните на потребителя, който ще ползва медицинските услуги на “Искам Усмивка” (имена и данни за контакт), както и да се попълни във формата информацията за пациента съгласно зададените полета.


Защита на предоставените от Вас лични данни

“Искам Усмивка” е администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“).

Предвид, начините за записване на час, предложени Ви на Сайта, “Искам Усмивка” спазва строги правила при събирането, съхраняването и обработването на лични данни. В повечето случаи, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си /напр., когато попълвате формата за записване на час при наш специалист/.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас: имена, единен граждански номер, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др. Чувствителните лични данни – данни за здравословно състояние, които събираме за осигуряването на поисканите от Вас здравни грижи и лечение, както и за поставяне на медицинска диагноза.


Защо събираме Вашите лични данни

“Искам Усмивка” обработва Вашите лични данни със следните цели:

По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален преглед, промоционални кампании, както и да отговаряме на Ваши запитвания или друга Кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изследвания, лечение и медицинска диагноза, видео и звукозапис с цел Вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

По силата на законови и подзаконови актове, “Искам Усмивка” използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, вкл. Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на Уебсайта и комуникации.

Срок за съхраняване на Вашата информацията

“Искам Усмивка” съхранява цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.


Принципи при обработването на личните Ви данни

1. Принцип на прозрачност и информираност – “Искам Усмивка” събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.

2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на Вашето лечение), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка “Искам Усмивка” да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за маркетинг цели).

3. Принцип на ограничено събиране – “Искам Усмивка” събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.

4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – “Искам Усмивка” не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.

5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от “Искам Усмивка” в съответствие с чувствителността на информацията.


Сигурност

„Искам Усмивка“ предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства.

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. “Искам Усмивка” няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

“Искам Усмивка” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на Сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този Сайт.


Права на потребителите относно личните им данни

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на “Искам Усмивка” на личните Ви данни:
1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от “Искам Усмивка” информация за съхраняваните от “Искам Усмивка” за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали “Искам Усмивка” обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.

3. Право на коригиране – право да поискате “Искам Усмивка” своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от “Искам Усмивка” неточни Ваши лични данни.

4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате “Искам Усмивка” да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента. Част от правото „да бъдеш забравен“ е и задължението “Искам Усмивка” да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.

5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от “Искам Усмивка” ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който “Искам Усмивка” трябва да провери верността им;
5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо “Искам Усмивка” да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;
5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на “Искам Усмивка” са законни.

6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на “Искам Усмивка” и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

7. Право на възражение – по всяко време имате право да:
7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от “Искам Усмивка” при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на “Искам Усмивка” да обработва личните данни отпада;
7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от “Искам Усмивка” за маркетинг цели.

8. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от “Искам Усмивка” на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработката на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработката на личните данни от “Искам Усмивка” в случаите, в които “Искам Усмивка” има друго правно основание за съхранението и обработката – законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, на в изпълнение на договор или при наличие на правен интерес.

9. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.


Използване на бисквитки

С използването на Сайта https://www.iskamusmivka.com потребителите приемат употребата на „бисквитки“ от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

Какво представляват „бисквитките“?

За да подобрим потребителското ви изживяване на Сайта и да предложим висококачествена услуга, от която се нуждаете, ние запазваме на Вашето устройство малки текстови файлове с данни, наричани „бисквитки“. Те не служат на обработката на личните Ви данни, а ни позволяват да запаметим Вашите действия и предпочитания и други настройки за показване на съдържанието на Сайта за определен период от време. По този начин Ви улесняваме при последващо посещение на Сайта и не се налага да въвеждате всеки път подобни настройки, които се пазят и при преминаване от една страница към друга. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Защо използваме „бисквитки“?

„Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за обработка на лични данни, тъй като те не съдържат информация за идентифициране на потребителя. Данните, които се събират от „бисквитките“, са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на Сайта.
„Бисквитките“ не съдържат вирус и са напълно безопасни, тъй като не могат да повлияят на работата или конфигурацията на Вашия компютър. “Искам Усмивка” се придържа стриктно към новите изисквания на българското законодателство и правото на Европейския съюз, относно обработката и съхранението на личните данни.

Контрол на „бисквитките“ в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на „бисквитки“ от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.


Условия на дентална клиника „Искам Усмивка“ при отмяна или неявяване за записан час


При пропуснато посещение

При неявяване за записан час без предупреждение си запазваме правото да откажем следващо лечение.

При пропуснато посещение за преглед, без известие от страна на пациента, запазваме правото си да начислим 50лв санкция, която е невъзвръщаема.

При пропуснато посещение за манипулация, без ивестие от страна на пациента, запазваме правото си да начислим 100лв санкция за загубеното клинично време на лекуващият лекар по дентална медицина (ЛДМ). Тази стойност не се приспада от следващи лечения.

При съгласие от страна на лекуващия лекар по дентална медицина (ЛДМ), следващо посещение може да бъде резервирано след заплащане на резервационна такса (капаро) в размер на 50лв за нов преглед и 100лв при посещение за манипулация. по банков път или в размер на сумата по планираното лечение. Тази стойност се приспада и е част от възнаграждението за следващата манипулация. Платежното нареждане се изпраща на “info@iskamusmivka.com”, след което може да бъде записан нов час. Резервационната такса не подлежи на връщане.


При отмяна на час

При отмяна на час по-малко от 24ч. преди посещението, следващо посещение може да бъде записано след вноска на резервационна такса в размер 50лв по банков път или на онлайн ПОС-терминал. След получено платежно нареждане на адрес “info@iskamusmivka.com” или на онлайн mypos.com/@iskamusmivka терминала ни с карта.

Запазваме правото си за отказ от лечение при несъгласие от страна на пациента с политиката ни за пропуснати часове.